1) Dades d’identificació

Esteu visitant el web www.gruplector62.cat titularitat de la SOCIETAT EDICIONS 62, S.A. (en endavant LA COMPANYIA).

Adreça postal: Av. Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona
Adreça electrònica: info@grup62.com
Tel.: (34) 934437100
CIF: núm. A-08.148.991
Dades mercantils: Registre Mercantil de Barcelona, tom 38.843, foli 121, full núm. B-7460.

2) Acceptació de l’usuari

Aquestes condicions d’ús regulen l’accés i la utilització del lloc web www.gruplector62.cat (en endavant el Web) que LA COMPANYIA posa a disposició dels usuaris d’Internet. L’accés implica l’acceptació sense reserves d’aquestes condicions d’ús.

LA COMPANYIA pot oferir a través del Web, serveis que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars sobre les quals s’informarà l’usuari en cada casa concret.

3) Accés al lloc Web i contrasenyes

En general no s’exigeix la prèvia subscripció o registre com a usuari per tal d’accedir i utilitzar el lloc Web, sense perjudici que per a la utilització de determinats serveis o continguts s’hagi de realitzar aquesta subscripció o registre. 

Les dades dels usuaris obtingudes a través de la subscripció o el registre al present lloc web, estan protegides a través de contrasenyes escollides per ells mateixos. L’usuari es compromet a mantenir la seva contrasenya en secret i protegir-la d’usos no autoritzats per tercers. L’usuari haurà de notificar a la COMPANYIA immediatament qualsevol ús no consentit del seu compte o qualsevol violació de la seguretat relacionada amb el servei del lloc Web, del qual hagi tingut constància.

LA COMPANYIA adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la protecció de les dades de caràcter personal i evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estiguin exposats, d’acord amb el que estableix la legislació espanyola de Protecció de dades de caràcter personal.

LA COMPANYIA no es fa responsable, en relació amb els usuaris, de la revelació de les seves dades personals a tercers que no sigui deguda a causes directament imputables a LA COMPANYIA, ni de la utilització d’aquestes dades que facin tercers aliens a LA COMPANYIA.

4) Utilització correcta del Web

L’Usuari es compromet a utilitzar el Web, els continguts i els serveis de conformitat amb la Llei, les presents condicions d’ús, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera l’usuari s’obliga a no utilitzar el web, els seus continguts o els serveis que es prestin a través seu amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut de les presents condicions d’ús, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol manera pugui perjudicar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar el Web, els seus continguts o els seus serveis o impedir-ne un normal gaudi per part d’altres usuaris.

A més, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra manera, perjudicar les dades, els programes o documents electrònics que hi hagi al Web.

L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris a través del consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals LA COMPANYIA presta servei, així com realitzar accions que perjudiquin, interrompin o generin errors en aquests sistemes o serveis.

L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, aplicacions, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració als sistemes informàtics de LA COMPANYIA o de tercers.

5) Publicitat

Part del lloc Web pot albergar continguts publicitaris o estar patrocinats. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per incloure al Web compleix les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació.

LA COMPANYIA no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin incloure els continguts publicitaris o dels patrocinadors. En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts publicitaris inserits en aquest lloc Web, podeu dirigir-vos a la següent adreça de correu electrònic: educacio@gruplector62.com

6) Enllaços de tercers

Les presents condicions d’ús es refereixen únicament al Web i continguts de LA COMPANYIA, i no s’aplica als enllaços o als llocs web de tercers accessibles a través del Web.

Els destins d’aquests enllaços no estan sota el control de LA COMPANYIA, i LA COMPANYIA no és responsable del contingut de cap dels webs de destí d’un enllaç, ni de cap enllaç inclòs en un web al qual s’arribi des del de LA COMPANYIA, ni de cap canvi o actualització d’aquests llocs.

Aquests enllaços es proporcionen únicament per a informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema concret, i la inclusió d’un enllaç no implica l’aprovació del web enllaçat per part de LA COMPANYIA.

7) Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del Web, a excepció que s’indiqui el contrari, són titularitat exclusiva de LA COMPANYIA i, amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, el disseny gràfic, codi de font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies i altres elements que apareixen al Web.

Igualment, tots els noms comercials, marques o signes identificatius de qualsevol tipus continguts al Web estan protegits per la Llei.

LA COMPANYIA no concedeix cap tipus de llicència o autorització d’ús personal a l’usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el Web i els serveis que s’hi ofereixen.

Per això, l’Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació i, en general, qualsevol altre tipus d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquest Web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de LA COMPANYIA o del seu titular.

8) Fòrum o blogs

LA COMPANYIA ofereix als usuaris la possibilitat d’introduir comentaris i/o de remetre fotografies per a incorporar-los en les seccions corresponents, així com de participar en fòrums de debat i de mantenir converses amb altres usuaris. La publicació dels comentaris i/o les fotografies estan subjectes a les presents condicions d’ús.

La persona identificada en cada cas com la que ha realitzat els comentaris i/o ha enviat les fotografies, n’és el responsable. Els comentaris i/o les fotografies, no reflecteixen l’opinió de LA COMPANYIA, ni LA COMPANYIA fa declaracions en aquest sentit.

LA COMPANYIA no es farà responsable, a no ser en aquells extrems als quals li obligui la Llei, dels errors, inexactituds o irregularitats que puguin contenir els comentaris i/o les fotografies, així com dels danys o perjudicis que es poguessin causar per la inserció dels comentaris i/o les fotografies al fòrum o en les altres seccions del Web que permetin aquest tipus de serveis i continguts.

L’usuari subministrador del text i/o fotografies cedeix a LA COMPANYIA els drets per a la seva reproducció, ús, distribució, comunicació pública i qualsevol tipus d’activitat sobre ells, tant en format electrònic, digital, paper, com en qualsevol altre tipus de suport. I, en especial, l’usuari cedeix aquests drets per a l’emplaçament del text i/o les fotografies al Web, amb la finalitat que els altres usuaris puguin accedir-hi.

L’usuari subministrador declara ser el titular dels drets sobre els textos o fotografies o, si escau, garanteix que disposa dels drets i les autoritzacions de l’autor o propietari del text i/o fotografies, per a utilitzar-ho per part de LA COMPANYIA a través del Web.

LA COMPANYIA no es farà responsable, a no ser en aquells extrems als quals li obligui la Llei, dels danys o perjudicis que es poguessin ocasionar per la utilització, la reproducció, la distribució o la comunicació pública o qualsevol tipus d’activitat que realitzi sobre els textos i/o les fotografies que es trobin protegits per drets de propietat intel·lectual o d’imatge pertanyents a tercers, sense que l’usuari n’hagi obtingut prèviament dels seus titulars l’autorització necessària per dur a terme la utilització que efectua o pretén efectuar.

A més, LA COMPANYIA es reserva el dret de retirar de manera unilateral els comentaris i/o fotografies albergats en qualsevol secció del Web, quan hi hagi indicis que els comentaris i/o les fotografies infringeixen qualsevol disposició legal, vulneren drets de tercers o són utilitzats amb finalitat publicitàries (contingut brossa), així com quan LA COMPANYIA ho estimi oportú.

LA COMPANYIA no serà responsable de la informació enviada per l’usuari quan no tingui coneixement efectiu que la informació emmagatzemada és il·lícita o que lesioni béns o drets d’un tercer susceptibles d’indemnització. En el moment que LA COMPANYIA tingui coneixement efectiu que allotja dades com les anteriorment referides, es compromet a actuar amb diligència per retirar-les o fer impossible accedir-hi.

D’altra banda, s’informa l’usuari que, amb l’objectiu de permetre un major control sobre la privacitat del seu perfil, LA COMPANYIA li ofereix la possibilitat de limitar en qualsevol moment l’accés d’altres usuaris al seu perfil, utilitzant, per això, les eines que pugui trobar en la mateixa secció.

En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts inserits en qualsevol de les seccions, pot dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic: educacio@gruplector62.com

9) Xarxes socials

L’usuari podrà unir-se als grups que Societat Edicions 62, S.A. té en diferents xarxes socials, així com a la mateixa comunitat virtual descrita en l’apartat anterior, amb la finalitat de compartir els llibres que es tinguin a la biblioteca i posar-se en contacte amb altres lectors membres del Grup 62.

L’usuari que es faci fan del Grup Societat Edicions 62, S.A. accepta les condicions d’ús i política de privacitat de la xarxa social corresponent.

10) Protecció de dades de caràcter personal

A través d’aquest lloc web s’aconsegueixen dades de caràcter personal dels usuaris, de manera que demanem que l’usuari llegeixi atentament la nostra política de privacitat, així com les diferents clàusules informatives que acompanyen cadascun dels diferents formularis habilitats per a la recollida de dades personals.

A més, us informem que LA COMPANYIA utilitza galetes per recollir informació dels usuaris i registra les adreces IP d’accés, de manera que us demanem, igualment, que l’usuari llegeixi atentament la nostra política de galetes.

S’informa l’usuari que, en qualsevol cas, les dades de caràcter personal recaptades a través d’aquest Web seran tractades en compliment del que preveu el Reglament general de protecció de dades de caràcter personal i en la legislació espanyola aplicable i per a les finalitats indicades en les citades política de privacitat i política de galetes.

11) Tractament de dades de menors d’edat

En compliment del Reglament general de protecció de dades de caràcter personal i la legislació espanyola aplicable en matèria de protecció de dades, LA COMPANYIA, per tal de procedir al tractament de dades de menors de 14 anys, requerirà el consentiment dels pares o tutors.

Correspon a LA COMPANYIA articular els procediments que garanteixin que s’ha comprovat de manera efectiva l’edat del menor, i l’autenticitat del consentiment prestat, si escau, pels pares, tutors o representants legals. En aquest sentit, cada vegada que un menor participi en una promoció organitzada per LA COMPANYIA, se li sol·licitaran les dades d’identitat del pare o tutor i la seva adreça postal, així com l’adreça de correu electrònic amb la finalitat d’aconseguir el consentiment patern, a més d’una còpia del DNI i/o còpia del Llibre de Família, a través de la qual quedi clarament determinada la filiació.

12) Cookies

Aquest Web utilitza cookies. Les cookies són petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari i que ens permeten conèixer la següent informació:

- La data i l’hora de l’última vegada que l’usuari va visitar el nostre Web.
- El disseny de continguts que l’usuari va escollir l’última vegada que va visitar el nostre Web.
- Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides.

L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, a través de la selecció de la corresponent opció al seu programa navegador.

Si voleu obtenir més informació sobre la utilització que aquest Web realitza de les cookies, si us plau, llegiu la política d’ús específica de cookies.

13) Modificació de les condicions d’ús

LA COMPANYIA es reserva el dret de desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment les condicions d’ús d’aquest Web de manera que l’usuari haurà de llegir-les periòdicament.

14) Llei aplicable i jurisdicció

La relació entre LA COMPANYIA i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals del domicili de l’usuari.

LA COMPANYIA perseguirà l’incompliment d’aquestes condicions d’ús així com qualsevol utilització indeguda del Web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre i l’assisteixin legalment.