Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

EDITORIAL EDICIONS 62, S.A., amb CIF A-08.148.991, serà la responsable de les dades personals facilitades a través d’aquest web, així com de les facilitades telefònicament a través de qualsevol dels nostres formularis en format paper, de les obtingudes com a conseqüència de la relació que mantingueu amb nosaltres i de les derivades dels vostres hàbits de navegació i consum. Aquesta companyia es troba ubicada a l’AV. DIAGONAL, 662-664, 08034 BARCELONA, i us hi podeu posar en contacte a través de l’adreça electrònica: lpd@grup62.cat.

Igualment, podreu posar-vos en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a través d’un escrit dirigit a: dpo@planeta.es o a Grup Planeta, At.: Delegat de Protecció de Dades, Avda. Diagonal 662-664, 08034 Barcelona.

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

EDITORIAL EDICIONS 62, S.A. tractarà les vostres dades personals amb la finalitat de gestionar la relació que mantingueu amb nosaltres, així com per enviar-vos comunicacions comercials a través de qualsevol via, fins i tot finalitzada la relació, per mantenir-vos informats d’aquells dels nostres productes i serveis similars als que ja heu contractat.

A més, us informem que, amb la finalitat de poder oferir-vos productes i serveis d’Editorial Edicions 62, S.A. o de terceres empreses adequats als vostres interessos, així com per millorar la vostra experiència d’usuari del nostre web, elaborarem un «perfil comercial» a partir tant de la informació que ens heu facilitat com d’aquella altra derivada dels vostres hàbits de consum i navegació i l’obtinguda de xarxes socials.

Addicionalment, les vostres dades personals i el vostre perfil comercial seran cedits a la resta de societats del Grup Planeta per tal que us remetin comunicacions comercials sobre els seus productes i serveis o de terceres empreses pertanyents o alienes al Grup Planeta, elaborant per a això, al seu torn, el seu propi perfil comercial amb aquestes dades i perfils, així com amb les dades i els perfils vostres que ja tingués o obtingui, tot això, per tal que aquestes comunicacions siguin del vostres interès per a adequar-se als vostres gustos, hàbits de consum i navegació i preferències comercials. Aquest tractament implicarà, per tant, el creuament de dades de les diferents empreses del Grup Planeta i el seu enriquiment.

Podeu consultar el llistat d’empreses del Grup Planeta al següent enllaç www.planeta.es. Aquestes empreses desenvolupen la seva activitat en els sectors editorial, formació, cultura, oci, col·leccionisme, tèxtil, assegurances privades, gran consum i joieria.

En qualsevol cas, les terceres empreses alienes al nostre grup de les quals, si escau, us enviarem comunicacions comercials seran aquelles que desenvolupin la seva activitat en els mateixos sectors que les empreses del Grup Planeta i que han estat indicats anteriorment, o en els sectors de telecomunicacions, bancari i financer, viatges, tecnologia i activitats jurídiques.

Durant quant temps conservarem les vostres dades?

Tant les dades personals proporcionades, com les obtingudes de la vostra navegació i hàbits de consum, així com el perfil comercial obtingut es conservaran mentre no en sol·liciteu la supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base legal per al tractament de les vostres dades personals és l’execució i el manteniment de la relació establerta amb nosaltres, així com el consentiment exprés que, si escau, ens hagi facilitat per als tractaments addicionals consistents en l’enviament de comunicacions comercials pròpies i/o de tercers, l’elaboració de perfils comercials i la cessió d’aquestes dades i perfils a la resta de societats del Grup Planeta amb les finalitats indicades en l’apartat «Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?» anterior.

Us informem que les dades personals que se sol·liciten al moment de registrar-se en aquest web, les sol·licitades telefònicament o en qualsevol dels nostres formularis en format paper, són les estrictament necessàries per formalitzar i gestionar la nostra relació, de manera que, en cas de no facilitar-les, no podrem mantenir aquesta relació. En qualsevol cas, aquesta finalitat principal no està supeditada al consentiment per al tractament de les dades que no siguin necessàries per a aquesta activitat principal.

Com hem indicat anteriorment, l’oferta prospectiva de productes i serveis propis i/o de tercers, així com l’elaboració de perfils comercials i la cessió d’aquests perfils i de les vostres dades personals a terceres empreses del Grup Planeta, són tractaments addicionals que estan basats en el consentiment que se us sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni el manteniment de la relació que manteniu amb nosaltres.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Només en el cas que ens en doneu el consentiment, les vostres dades personals i, si escau, el vostre perfil comercial, es comunicaran a les altres empreses del Grup Planeta amb les finalitats indicades al punt «Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?» d’aquesta política de privacitat. Podeu consultar el llistat d’empreses del Grup Planeta al següent enllaç: www.planeta.es.

Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a EDICIONS 62, S.A. estem tractant dades personals que els afectin, o no.

A més, les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en el qual només les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la vostra situació particular, els interessats podreu oposar-vos al tractament de les vostres dades. En aquest cas, EDITORIAL EDICIONS 62, S.A. deixarà de tractar les vostres dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

A més, els interessats tenen dret a rebre, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, les dades personals que l’afectin que ens hagin facilitat, i a transmetre-les a un altre responsable.

En qualsevol moment, els interessats podran exercir aquests drets i la revocació dels consentiments prestats, si escau, a través d’una carta dirigida a Edicions 62 S.A., Apartat de Correus 221 de Barcelona o remetent un correu electrònic a: lpd@grup62.cat. En aquest sentit, us informem que teniu a la vostra disposició models d’exercici dels citats drets al web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos).

Quan l’interessat ho consideri oportú podrà presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan l’interessat consideri que no hem satisfet degudament l’exercici dels seus drets. Aquesta reclamació podrà presentar-la davant la citada autoritat a través de les diferents opcions que la seu electrònica de l’Agència Espanyola de Protecció de dades ofereix.